Tek 17 – U – verdi og omfordeling

Ann Christin PettersenUncategorized

Det er snaut 2 år siden den nye tekniske forskriftene TEK 17 ble tilgjengelig.

Med TEK 17 kom strengere energirammer for alle bygningskategorier. De nye energikravene skjerper minimumskravene for u-verdi blant annet for vinduer/dører. Samtidig åpner TEK 17 i større grad for omfordeling enn tidligere. Men i praksis viser det seg ofte at regelverket likevel blir tolket bokstavelig i den forstand at u-verdi for glass-/vindu-/dørareal i bygget maks skal være 0,80 W(m2K).

De ulike makskravene for u-verdi for yttervegg, tak, gulv og glass/vindu/dører skal i utgangspunktet oppfylles hver for seg, men det gis mulighet til å fravike ved å omfordele.

Omfordelingen skal skje innenfor minimumskravene, og det totale varmetapet for bygningen skal ikke øke. Dette betyr for eksempel om man øker u-verdien for glass/vindu/dører til 1,0 må f eks verdien for yttervegg reduseres slik at det totale varmetapet fremdeles blir det samme.

En annen utbredt forståelse av TEK17 er at enkeltprodukt ikke skal ha en verdi høyere enn makskravet. Makskravet for glass-, vindu- og dørareal av oppvarmet BRA er 1,2 W(m2K). Dette er totalt snitt for alle produktene til sammen, det betyr imidlertid ikke at enkeltprodukter ikke kan ha en u-verdi dårligere enn 1,2 W(m2K).

Glassteam kan selvfølgelig levere enkeltprodukter som tilfredsstiller kravene i Tek 17, men det er det altså strengt tatt ikke behov for, så lenge gjennomsnittet er innenfor maks-kravet. Maks-kravet kan samtidig endres ved at det gjøres en omfordeling mellom glass/vindu/dører til andre deler. (f-eks, yttervegg) av bygget.

Vi bør også nevne en annen endring i TEK17, nemlig muligheten for større glassareal. I TEK10 var andel glass-, vindu- og dørareal av oppvarmet BRA 20%, dette er nå endret til 25%, noe som er i tråd med endringer i byggestil og trender i retning mer og større glass-/vindusareal i boligene. Men skulle ikke andelen være 25% i boligen, men f eks 20% så kan gjennomsnittlig u-verdi for vindu/ dører være 0,95 W (m2K)

Ta gjerne kontakt med Glassteam om du har spørsmål rundt glass og Tek 17.

Tabell u-verdi.png

 

Det er for øvrig prosjekterende instans som er ansvarlig for energiregnskapet til bygget eller prosjektet.

Les mer TEK17 kap. Energi: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/innledning-til-kapittel-14-energi/